Mental Care
Kompleksowa oferta Mental Path

Zadbaj o Potencjał zdrowotny w Twojej firmie

Samopoczucie, siła psychiczna, zdrowe ciało – sukces i wydajność procesów biznesowych zależy od zaangażowania, ciągłości pracy, dobrych relacji w zespole.

Czy chcesz lepiej dbać o zdrowie psychiczne i fizyczne każdego pracownika, obniżyć częstość absencji, zmniejszyć rotację osób?

Możemy Ci w tym pomóc, działając w skali całej firmy i pojedynczych osób, które potrzebują wsparcia. Program  dostosujemy do charakterystyki Twojej Firmy.

Naszym priorytetem jest działanie odpowiednio wczesne, zwiększanie odporności, wprowadzanie zmian, w takim momencie, kiedy można zapobiec sytuacjom kryzysowym.

WYBIERZ Kompleksowe rozwiązanie psychologiczne w obszarze ESG

Pomożemy Ci dobrać te elementy naszego kompleksowego programu, które są potrzebne w Twojej Firmie

Wstępne konsultacje i monitorowanie zmian

Ocena potrzeb i możliwości, dobór składników programu, ocena skuteczności i raporty optymalizacyjne

Wieloczynnikowa analiza wypalenia zawodowego

Specjalistyczna diagnoza VivelioCare zakończona szczegółowymi raportami z rekomendacjami oraz konsultacje dla pracowników zagrożonych wypaleniem zawodowym. 

System wsparcia zdrowia psychicznego

Interwencje, psychoedukacja, psychoterapia dla pracowników potrzebujących konsultacji lub pomocy

System profilaktyczny dla pracownika i jego rodziny

Wzmocnienie zdrowia, zapobieganie problemom psychicznych, zapobieganie chorobom. Realizowany etapowo, z dbałością o specyfikę pracy w określonych rolach

Wielokierunkowe dążenie do wzrostu potencjału zdrowia pracowników i ich rodzin opieramy na solidnych narzędziach

Aplikacja Mental Path
personalne wsparcie w poznawaniu i budowaniu prozdrowotnych nawyków

Edukacja prozdrowotna
podawana etapami, w dostępnej formie, na naukowych podstawach

Webinary i warsztaty
rzetelna wiedza przełożona na praktykę i podana w atrakcyjny sposób

Indywidualne konsultacje
ze specjalistą wspierającym pracownika w dążeniu do utrzymania zdrowia

CZYM JEST PROGRAM MENTAL CARE?

MENTAL CARE jest autorskim programem opracowanym przez psychologów z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujących się w dostarczaniu usług outsourcingu psychologicznego, dedykowanym dla pracodawców chcących promować ideę mental wellbeing w swoich firmach oraz chcących przygotować się na nadchodzące zmiany i towarzyszące im kryzysy. Głównym celem jaki ma zostać osiągnięty poprzez wdrożenie Programu Mental Care jest zbudowanie odporności na stres oraz wiedzy na temat korzystnych prozdrowotnych nawyków, przekładającej się na zadowolenie z pracy u danego pracodawcy.

Program Mental Care pozwala monitorować i oszacowywać ryzyka w obszarze dobrostanu psychicznego pracowników. Jest systemem dostarczania narzędzi oraz wiedzy, potrzebnych zarówno pracodawcom, jak i pracownikom w odnalezieniu się w sytuacjach kryzysowych.

MENTAL CARE TO HOLISTYCZNY PROGRAM ROZPOZNAWANIA I REDUKCJI STRESU ORAZ ZAPOBIEGANIA JEGO NASTĘPSTWOM

Natężony i przewlekły stres, izolacja społeczna, sytuacja niepewności, w tym poczucie zagrożenia, powodują trwałe szkody psychiczne. Powastaje większe niż kiedyś ryzyko wypalenia zawodowego, negatywnych zjawisk zespołowych jak mobbing czy tzw. ciche wycofywanie się. Praca zdalna powoduje u wielu pracowników poczucie izolacji i braku przynależności. Menadżerowie mają ograniczony kontakt ze swoimi zespołami. Nie są w stanie na bieżąco odpowiadać na potrzeby pracowników, którzy oprócz wyzwań zawodowych mierzą się również z osobistymi trudnościami.

Także menadżerowie i kadra zarządzająca doświadczają wysokiego poziomu stresu, a dodatkowo rośnie wobec nich presja, aby dawali więcej wsparcia współpracownikom. Będąc ekspertami w swojej branży (informatykami, inżynierami, czy ekonomistami) nie mają odpowiedniego przygotowania psychologicznego, żeby sobie z nowymi wyzwaniami poradzić. Szukając sposobu na zwiększenie wydajności, często sięgają po środki i sposoby szkodliwe dla zdrowia i obniżające w konsekwencji możliwości.

 

Poszczególne elementy Programu Mental Care służą wprowadzaniu stopniowych i jednocześnie wieloczynnikowych zmian w funkcjonowaniu poszczególnych osób i zespołów. Mają na celu zapobiegać absencjom, wypaleniu zawodowemu i nadmiernej rotacji osób.

ETAPY WDRAŻANIA PROGRAMU MENTAL CARE

AUDYT
Pierwszym krokiem w programie MENTAL CARE jest przeprowadzenie przez nas konsultacji w firmie o charakterze diagnostycznym. Audyt polega po pierwsze na ocenie potrzeb organizacji w zakresie wykorzystania poszczególnych modułów programu, a następnie wykonania diagnostyki za pomocą specjalistycznych narzędzi psychologicznych, między innymi VivelioCare w zakresie oceny wypalenia zawodowego. Na podstawie przeprowadzonych konsultacji z zespołem zarządzającym oraz badań, jesteśmy w stanie zidentyfikować czynniki związane z ryzykiem niekorzystnych zjawisk psychologicznych, jak wypalenie zawodowe czy destrukcyjny proces grupowy w zespołach.

Wynikiem audytu jest kompleksowy raport, który następnie jest dokładnie omawiany i analizowany z klientem, co pozwala skonstruować program, indywidualnie dostosowany do potrzeb Firmy.

RAPORT
Raport przedstawia analizę danych zebranych na etapie audytu, obrazujących sytuację psychologiczną w firmie. Raport pozwala następnie opracować i wdrożyć niezbędne działania, prowadzące do oczekiwanych efektów w określonej perspektywie czasowej.

REKOMENDACJE
Rekomendacje będą stanowiły propozycje wdrożenia systemu oddziaływań psychologicznych. Jest to kluczowy etap całego Programu Mental Care. Rekomendacje zawarte w raporcie dotyczą możliwości wykorzystania dotychczas istniejących w firmie rozwiązań, zapobiegających wypaleniu zawodowemu oraz wprowadzenia nowych, w wypadku takiej konieczności. W sytuacji, kiedy w firmie potrzebne jest wsparcie dla określonych grup pracowników, wdrażamy plan umożliwienia im dostępu do pomocy psychologicznej lub psychoterapii.  Ponieważ sytuacja kryzysowa charakteryzuje się dużą dynamiką, nasze działania są dostosowywane w elastyczny sposób do zmieniających się realiów. Rozwiązania są wielopoziomowe i składają się na nie m.in.:

 

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY

  • konsulting psychologiczny dla działów HR i kluczowych osób w firmie
  • pomoc w zarządzaniu informacją i komunikacją w firmie (przygotowywanie gotowych materiałów do rozesłania pracownikom przez zarząd lub HR)
  • zaprojektowanie szytego na miarę indywidualnych potrzeb pracodawcy długofalowego systemu wsparcia dla poszczególnych grup pracowników i ich rodzin
  • pomoc psychologiczna dla wszystkich pracowników zaimplementowana w ciągu 48 h od podpisania umowy

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA

  • wczesne rozpoznanie narastających problemów jak wypalenie zawodowe czy pogorszenie stanu psychicznego
  • szybka interwencja psychologiczna w sytuacji kryzysowej
  • pozyskanie cennych umiejętności jak radzić sobie w pracy i zachować równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym
  • profesjonalne wsparcie psychologiczne dla członków rodzin
  • kompleksowy system psychoedukacji prozdrowotnej i wspierania dobrych nawyków w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego

CENNIK

Ceny ustalamy indywidualnie w zależności od ilości pracowników objętych Program Mental Care oraz od zaakceptowanego po audycie zakresu działań mających na celu wdrożenie konkretnych rozwiązań będących odpowiedzią na potrzeby firmy.

Głównym celem jaki ma zostać osiągnięty poprzez wdrożenia PROGRAMU MENTAL CARE jest zbudowanie odporności na stres i zwiększenie zadowolenia z pracy u danego pracodawcy.

PROGRAM MENTAL CARE pozwala monitorować i oszacowywać ryzyka w obszarze dobrostanu psychicznego pracowników. Jest systemem dostarczania narzędzi oraz wiedzy potrzebnej zarówno pracodawcom, jak i pracownikom w odnalezieniu się w sytuacjach kryzysowych.