Zgody i regulaminy

Regulamin NZOZ Mental Path

(dotyczy pełnoletnich pacjentów placówki)

 

 1. Sesje i konsultacje psychoterapeutyczne, psychologiczne oraz wizyty lekarskie, a także superwizje obywają się wyłącznie po wcześniejszym ich umówieniu i opłaceniu.
 2. Wizyty cykliczne nie wymagają potwierdzenia przez rejestrację.
 3. Każdy pacjent powinien posiadać na wizycie dokument potwierdzający tożsamość, także na wizytach online.
 4. W przypadku wizyt pierwszorazowych warunkiem rezerwacji terminu jest wniesienie opłaty w dniu zapisu. Brak wniesienia opłaty skutkuje anulowaniem zapisu w kalendarzu danego terapeuty lub lekarza.
 5. Spóźnienie się na wizytę będzie skutkowało skróceniem czasu jej trwania o długość spóźnienia.
 6. W trakcie cyklicznych spotkań terapeutycznych, w przypadku nie wniesienia przez pacjenta opłaty za daną sesję, decyzję na temat możliwości jej odbycia i terminu uiszczenia płatności podejmuje specjalista. Jeżeli pacjent zalega z więcej niż jedną opłatą, dalsze wizyty zostają zawieszone do czasu uregulowania zadłużenia.
 7. Jeśli na zaplanowaną sesję partnerską stawia się tylko jeden z partnerów wizyta jest płatna tak jak była zaplanowana jako partnerska. Terapeuta, w zależności od ustaleń przyjętych z parą, może odmówić przeprowadzenia sesji bez obecności obojga/obu partnerów, co nie zwalnia z opłaty za sesję.
 8. Odwołanie spotkań i odpłatność za nieobecności
  1. Zaplanowane spotkania terapeutyczne lub wizyty lekarskie można odwołać bezpłatnie 2 dni robocze przed umówionym terminem.
   Sesje, które odbywają się w poniedziałek lub wtorek mogą być odwołane bezpłatnie w poprzedzającą sobotę do godz. 13:00.
   Terminy sesji przypadające w pierwszym dniu roboczym po dniu świątecznym można odwołać bezpłatnie w ostatni poprzedzający je dzień roboczy (jeśli dniem tym jest sobota, to do godziny 13:00, jeśli jest to zwykły dzień roboczy od poniedziałku do piątku, to do godziny 15:00).
  2. Jeżeli wizyta nie może się odbyć, należy ją odwołać wysyłając SMS na numer 663 203 603 lub e-mail na adres: recepcja@mentalpath.pl. Ewentualnie można zmienić wizytę w gabinecie na wizytę zdalną (on-line), w tym samym dniu i o tej samej godzinie.
  3. Sesje, które nie odbywają się z powodu nieobecności terapeuty nie wymagają opłacenia.
  4. Odwołanie terminu sesji psychoterapeutycznej lub wizyty lekarskiej w czasie krótszym niż 2 dni robocze, lub niestawienie się na spotkanie bez informacji na ten temat, wiąże się z pełną odpłatnością za dane spotkanie, co wynika z konieczności zarezerwowania czasu specjalisty.
  5. Wizyta odwołana nieregulaminowo jest odpłatna niezależne od wydarzeń losowych takich jak np. nagłe zachorowanie, kwarantanna, trudności z dojazdem czy sprawy rodzinne.
  6. W przypadku odwołania przez pacjenta 4 lub więcej sesji terapeutycznych w ciągu 3 następujących po sobie miesięcy, specjalista ma prawo do odmowy kontynuowania psychoterapii . Jest to podyktowane dbałością o wysoką jakość i skuteczność procesu psychoterapii.
  7. Przedpłaty za wizyty odwołane zgodnie z regulaminem zostaną zwrócone przelewem lub szybką płatnością PayU.
  8. Przedpłaty za wizyty odwołane nieterminowo nie zostaną zwrócone, ze względu na zarezerwowanie czasu specjalisty do dyspozycji danego pacjenta.
  9. Pacjent wyraża zgodę na wydanie paragonu fiskalnego, faktury lub innego dokumentu księgowego w postaci elektronicznej i przesłanie go na wskazany adres mailowy.
 9. Warsztaty i zajęcia grupowe mają swoja cenę za ilość zajęć w miesiącu/semestrze, która nie jest pomniejszana w razie nieobecności, co gwarantuje miejsce w grupie. Płatności za warsztaty/zajęcia grupowe pobierane są z góry za cały miesiąc.
  W przypadku zajęć grupowych obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia.
 10. Spotkania ze specjalistami, które odbywają się zdalnie muszą być opłacone przed terminem planowanego spotkania. Opłata jest warunkiem rozpoczęcia danej sesji. Sesje mogą być opłacane za pomocą szybkich płatności PayU, do których link jest każdorazowo przekazywany przez rejestrację placówki lub przelewem bankowym z co najmniej 1- dniowym wyprzedzeniem, tak aby środki zaksięgowały się na rachunku bankowym placówki przed terminem wizyty. Po opłaceniu wizyty pacjent otrzymuje link do wizyty w formie wiadomości e-mail.
 11. Przerwa w terapii obejmująca dwie kolejne sesje, przy braku informacji na temat nieobecności, traktowana jest jako rezygnacja z terapii i skutkuje zwolnieniem rezerwacji terminu cyklicznych spotkań.
 12. Psychoterapeuci i Pacjenci placówki będący w relacji psychoterapeutycznej zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i ustalonego kontraktu terapeutycznego. Kontrakt terapeutyczny zawierany jest bezpośrednio z psychoterapeutą, ustnie lub pisemnie, a jego zasady mogą nieznacznie zmodyfikować niniejszy regulamin.
 13. Pacjent wyraża zgodę, żeby różni specjaliści udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach współpracy w zespole terapeutycznym placówki mogli konsultować się w jego sprawie.
 14. Dokumentacja medyczna jest sporządzana według obowiązujących przepisów prawa, przechowywana w siedzibie placówki, poufna i chroniona przed dostępem osób postronnych.
 15. Dokumentacja medyczna jest wydawana wyłącznie na pisemny wniosek pacjenta lub osoby upoważnionej.
 16. E-dokumenty (e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia) wystawione przez lekarza NZOZ Mental Path pacjenci mogą pobrać po zalogowaniu się do portalu pacjenta na stronie www.mentalpath.pl.
 17. Specjalista/lekarz gwarantuje zachowanie tajemnicy zawodowej i pełnej poufności danych osobowych stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz zasad dotyczących elektronicznego przesyłania danych do systemu medycznego (m.in. recepty, zwolnienia lekarskie, skierowania, zdarzenia medyczne).
 18. W szczególnych sytuacjach, m.in. zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego oraz innych, w których lekarz / psychoterapeuta jest prawnie do tego zobowiązany, dane osobowe pacjenta mogą zostać ujawnione właściwym organom i podmiotom na mocy przepisów wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, kodeksu karnego i innych ustaw.
 19. W stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjenta lub innych osób specjaliści mają prawo zatrzymać pacjenta w placówce i wezwać służby ratownicze, wg art. 21. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19.08.94 r.
 20. Zapisy regulaminu mogą być uaktualniane przez kierownictwo placówki. Aktualny regulamin obowiązuje od daty wprowadzenia i jest publikowany na stronie www.mentalpath.pl.
 21. Aktualnie obowiązujący cennik NZOZ Mental Path publikuje na stronie: www.mentalpath.pl.
 22. Celem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w obiekcie NZOZ Mental Path, a także dla ochrony zdrowia Pacjentów w placówce funkcjonuje monitoring wideo. Monitoring nie funkcjonuje w pomieszczeniach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, w trakcie udzielania pacjentom tych świadczeń.
 23. Skargi oraz reklamacje można składać pisemnie w siedzibie NZOZ Mental Path, wysyłać listownie na adres ul. Puławska 12/10, 02-566 Warszawa oraz mailowo na adres: recepcja@mentalpath.pl.

Regulamin NZOZ Mental Path

(dotyczy niepełnoletnich pacjentów placówki)

 

 1. Sesje i konsultacje psychoterapeutyczne, psychologiczne oraz wizyty lekarskie, a także superwizje obywają się wyłącznie po wcześniejszym ich umówieniu i opłaceniu.
 2. Każdy rodzic pacjenta/pacjent powinien posiadać na wizycie dokument potwierdzający tożsamość.
 3. Opiekun prawny umawiający wizytę pacjentów niepełnoletnich jest zobowiązany powiadomić drugiego rodzica/opiekuna prawnego o rozpoczęciu leczenia dziecka w NZOZ Mental Path.
 4. W przypadku wizyt pierwszorazowych warunkiem rezerwacji terminu jest wniesienie opłaty w dniu zapisu. Brak wniesienia opłaty skutkuje anulowaniem zapisu w kalendarzu danego terapeuty lub lekarza.
 5. Spóźnienie się na wizytę będzie skutkowało skróceniem czasu jej trwania o długość spóźnienia.
 6. W trakcie cyklicznych spotkań terapeutycznych, w przypadku nie wniesienia przez pacjenta opłaty za daną sesję, decyzję na temat możliwości jej odbycia i terminu uiszczenia płatności podejmuje specjalista. Jeżeli pacjent zalega z więcej niż jedną opłatą, dalsze wizyty zostają zawieszone do czasu uregulowania zadłużenia.
 7. Odwołanie spotkań i odpłatność za nieobecności
  1. Zaplanowane spotkania terapeutyczne lub wizyty lekarskie można odwołać bezpłatnie 2 dni robocze przed umówionym terminem.
   Sesje, które odbywają się w poniedziałek lub wtorek mogą być odwołane bezpłatnie w poprzedzającą sobotę do godz. 13:00.
   Terminy sesji przypadające w pierwszym dniu roboczym po dniu świątecznym można odwołać bezpłatnie w ostatni poprzedzający je dzień roboczy (jeśli dniem tym jest sobota, to do godziny 13:00, jeśli jest to zwykły dzień roboczy od poniedziałku do piątku, to do godziny 15:00).
  2. Jeżeli wizyta nie może się odbyć, należy ją odwołać wysyłając SMS na numer 663 203 603 lub e-mail na adres: recepcja@mentalpath.pl. Ewentualnie można zmienić wizytę w gabinecie na wizytę zdalną (on-line), w tym samym dniu i o tej samej godzinie.
  3. Sesje, które nie odbywają się z powodu nieobecności terapeuty nie wymagają opłacenia.
  4. Odwołanie terminu sesji psychoterapeutycznej lub wizyty lekarskiej w czasie krótszym niż 2 dni robocze, lub niestawienie się na spotkanie bez informacji na ten temat, wiąże się z pełną odpłatnością za dane spotkanie, co wynika z konieczności zarezerwowania czasu specjalisty.
  5. Wizyta odwołana nieregulaminowo jest odpłatna niezależne od wydarzeń losowych takich jak np. nagłe zachorowanie, kwarantanna, trudności z dojazdem czy sprawy rodzinne.
  6. Przedpłaty za wizyty odwołane zgodnie z regulaminem zostaną zwrócone przelewem lub szybką płatnością PayU.
  7. Przedpłaty za wizyty odwołane nieterminowo nie zostaną zwrócone, ze względu na zarezerwowanie czasu specjalisty do dyspozycji danego pacjenta.
  8. Pacjent wyraża zgodę na wydanie paragonu fiskalnego, faktury lub innego dokumentu księgowego w postaci elektronicznej i przesłanie go na wskazany adres mailowy.
 8. Warsztaty i zajęcia grupowe mają swoja cenę za ilość zajęć w miesiącu/semestrze, która nie jest pomniejszana w razie nieobecności, co gwarantuje miejsce w grupie. Płatności za warsztaty/zajęcia grupowe pobierane są z góry za cały miesiąc.
  W przypadku zajęć grupowych obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia.
 9. Spotkania ze specjalistami, które odbywają się zdalnie muszą być opłacone przed terminem planowanego spotkania. Opłata jest warunkiem rozpoczęcia danej sesji. Sesje mogą być opłacane za pomocą szybkich płatności PayU, do których link jest każdorazowo przekazywany przez rejestrację placówki lub przelewem bankowym z co najmniej 1- dniowym wyprzedzeniem, tak aby środki zaksięgowały się na rachunku bankowym placówki przed terminem wizyty.
 10. Pacjent z rezerwacją stałego terminu/wizyty cykliczne.
  1. Wizyty cykliczne nie są potwierdzane telefonicznie przez rejestrację.
  2. Wszystkich małoletnich pacjentów umówionych  na zajęcia cykliczne obowiązuje limit bezpłatnych odwołań w wymiarze jednej sesji na kwartał kalendarzowy ze względu na gwarancję terminu terapeuty tj. 4 spotkania rocznie przy częstotliwości uczęszczania raz w tygodniu, 8 spotkań przy częstotliwości uczęszczania 2 razy w tygodniu, 2 spotkania przy częstotliwości uczęszczania raz na dwa tygodnie, itp.
  3. Przerwy w terapii wynikające z urlopów/wakacji/ferii pacjenta/ów lub terapeuty są nieodpłatne niezależnie od opisanego powyżej limitu, w wypadku zgłoszenia w terminie do 1 miesiąca przed planowaną przerwą.
 11. Przerwa w terapii obejmująca dwie kolejne sesje, przy braku informacji na temat nieobecności, traktowana jest jako rezygnacja z terapii i skutkuje zwolnieniem rezerwacji terminu cyklicznych spotkań.
 12. Psychoterapeuci i Pacjenci placówki będący w relacji psychoterapeutycznej zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i ustalonego kontraktu terapeutycznego. Kontrakt terapeutyczny zawierany jest bezpośrednio z psychoterapeutą, ustnie lub pisemnie.
 13. Opiekunowie prawni wyrażają zgodę, żeby różni specjaliści udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach współpracy w zespole terapeutycznym placówki mogli konsultować się w sprawie małoletniego pacjenta.
 14. Dokumentacja medyczna jest sporządzana według obowiązujących przepisów prawa, przechowywana w siedzibie placówki, poufna i chroniona przed dostępem osób postronnych.
 15. Dokumentacja medyczna jest wydawana wyłącznie na pisemny wniosek opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej.
 16. E-dokumenty (e-recepta, e-skierowania, e-zlecenia) wystawione przez lekarza NZOZ Mental Path pacjenci mogą pobrać po zalogowaniu się do Portalu Pacjenta na stronie www.mentalpath.pl
 17. Specjalista/lekarz gwarantuje zachowanie tajemnicy zawodowej i pełnej poufności danych osobowych stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz zasad dotyczących elektronicznego przesyłania danych do systemu medycznego (m.in. recepty, zwolnienia lekarskie, skierowania, zdarzenia medyczne).
 18. W szczególnych sytuacjach, m.in. zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego oraz innych, w których lekarz / psychoterapeuta jest prawnie do tego zobowiązany, dane osobowe pacjenta mogą zostać ujawnione właściwym organom i podmiotom na mocy przepisów wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, kodeksu karnego i innych ustaw.
 19. W stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjenta lub innych osób specjaliści mają prawo zatrzymać pacjenta w placówce i wezwać służby ratownicze, wg art. 21. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19.08.94 r.
 20. Zapisy regulaminu mogą być uaktualniane przez kierownictwo placówki. Aktualny regulamin obowiązuje od daty wprowadzenia i jest publikowany na stronie www.mentalpath.pl.
 21. Aktualnie obowiązujący cennik podmiot NZOZ Mental Path publikuje na stronie: www.mentalpath.pl.
 22. Celem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w obiekcie NZOZ Mental Path, a także dla ochrony zdrowia Pacjentów w placówce funkcjonuje monitoring wideo. Monitoring nie funkcjonuje w pomieszczeniach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, w trakcie udzielania pacjentom tych świadczeń.
 23. Skargi oraz reklamacje można składać pisemnie w siedzibie NZOZ Mental Path, wysyłać listownie na adres ul. Puławska 12/10, 02-566 Warszawa oraz mailowo na adres: recepcja@mentalpath.pl.