Zaburzenia funkcji poznawczych

Zaburzenia funkcji poznawczych stanowią znaczące wyzwanie zarówno dla osób dotkniętych, jak i ich bliskich, wpływając na zdolność do prowadzenia niezależnego życia oraz na codzienne funkcjonowanie. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie tej tematyki, omawiając kluczowe aspekty zaburzeń poznawczych.

Czym są funkcje poznawcze?

Funkcje poznawcze to zdolności umysłu niezbędne do przetwarzania informacji, które otrzymujemy ze świata zewnętrznego i z naszego wewnętrznego doświadczenia. Stanowią one fundament naszego myślenia, uczenia się, rozumienia, podejmowania decyzji, a także zdolności do zapamiętywania i wykorzystywania zdobytej wiedzy. Funkcje poznawcze umożliwiają nam orientację w otoczeniu, rozwiązywanie problemów, planowanie, organizowanie działań oraz komunikację z innymi.

 

Do głównych funkcji poznawczych zaliczamy:

 • Uwaga – zdolność do skupienia się na określonym zadaniu lub informacji, filtrując jednocześnie nieistotne bodźce. Uwaga pozwala na efektywne przetwarzanie informacji i jest podstawą dla innych funkcji poznawczych.
 • Pamięć* – umożliwia kodowanie, przechowywanie oraz wywoływanie informacji. Pamięć jest kluczowa dla uczenia się, ponieważ pozwala na gromadzenie wiedzy i doświadczeń. Wyróżniamy różne typy pamięci, w tym pamięć krótkotrwałą, długotrwałą oraz roboczą.
 • Myślenie – obejmuje procesy rozumowania, analizowania, oceniania oraz tworzenia koncepcji. Myślenie pozwala na rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji i formułowanie wniosków.
 • Język i mowa – funkcja poznawcza odpowiedzialna za rozumienie i produkowanie mowy. Język umożliwia komunikację, wyrażanie myśli, uczuć oraz przekazywanie informacji innym osobom.
 • Funkcje egzekutywne – zestaw umiejętności wyższego rzędu, w tym planowanie, organizacja, elastyczność poznawcza, kontrola impulsów i samoregulacja. Funkcje egzekutywne pozwalają na efektywne zarządzanie własnym zachowaniem i osiąganie celów.
 • Przetwarzanie percepcyjne – zdolność do interpretowania bodźców sensorycznych, takich jak wzrok, słuch, dotyk, smak i węch. Przetwarzanie percepcyjne pozwala na rozumienie i nadawanie znaczenia temu, co widzimy, słyszymy czy czujemy.
 • Orientacja przestrzenna – umiejętność rozumienia i manipulowania przestrzenią, w tym zdolność do oceny odległości, kierunków oraz relacji przestrzennych między obiektami.

Funkcje poznawcze są niezbędne dla każdego aspektu naszego codziennego życia. Zaburzenia tych funkcji, spowodowane na przykład chorobami neurodegeneracyjnymi, urazami mózgu czy zaburzeniami psychicznymi, mogą poważnie wpływać na zdolność do samodzielnego funkcjonowania i jakość życia.

Co to są zaburzenia poznawcze?

Zaburzenia poznawcze to szeroka kategoria stanów zdrowia, które wpływają na procesy poznawcze mózgu, takie jak myślenie, pamięć, zdolność do rozumienia, przetwarzanie informacji, uwaga, zdolność do rozwiązywania problemów oraz funkcje egzekutywne. Osoby cierpiące na zaburzenia poznawcze mogą doświadczać trudności w wykonywaniu zadań, które dla innych są rutynowe i nie wymagają większego wysiłku, takich jak planowanie dnia, zapamiętywanie ważnych informacji, skupienie uwagi na pracy czy nauka nowych umiejętności.

Jakie są przyczyny zaburzeń poznawczych?

Zaburzenia poznawcze mogą mieć różny stopień nasilenia – od lekkich, które nieznacznie wpływają na codzienne życie, po ciężkie, znacząco ograniczające samodzielność i zdolność do funkcjonowania w społeczeństwie. Mogą one być przejściowe lub trwałe, a ich przyczyny są zróżnicowane i często wieloczynnikowe. Wśród najczęstszych przyczyn zaburzeń poznawczych znajdują się:

 • Choroby neurodegeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona czy stwardnienie rozsiane,
 • Urazy głowy i mózgu, w tym wstrząsy mózgu,
 • Zaburzenia psychiczne, np. depresja, schizofrenia,
 • Zaburzenia metaboliczne i endokrynologiczne, jak cukrzyca czy niedoczynność tarczycy,
 • Niedobory witamin, na przykład niedobór witaminy B12,
 • Ekspozycja na toksyny środowiskowe,
 • Efekty uboczne niektórych leków.

Zaburzenia poznawcze – objawy

Zaburzenia poznawcze mogą objawiać się na wiele różnych sposobów, w zależności od obszaru mózgu, który został dotknięty, oraz od stopnia nasilenia zaburzenia. Objawy te mogą wpływać na codzienne funkcjonowanie, zdolności zawodowe, relacje interpersonalne oraz ogólną jakość życia osoby dotkniętej. W poniższej tabeli przedstawiamy najczęściej występujące objawy zaburzeń poznawczych.

 

ObjawOpis
Zaburzenia pamięciTrudności z zapamiętywaniem nowych informacji, zapominanie o niedawnych wydarzeniach lub rozmowach, powtarzanie tych samych pytań lub opowieści.
Problemy z koncentracją i uwagąTrudności z utrzymaniem skupienia na zadaniach, łatwe rozpraszanie się, problemy z wykonaniem zadań wymagających długotrwałej koncentracji.
Zaburzenia funkcji egzekutywnychProblemy z planowaniem, organizowaniem i kończeniem zadań, trudności z podejmowaniem decyzji, brak elastyczności w myśleniu.
Zaburzenia językaTrudności z dobieraniem słów (anomia), problemy z konstruowaniem zrozumiałych zdań, trudności z rozumieniem mowy innych.
Zaburzenia przetwarzania wizualno-przestrzennegoProblemy z oceną odległości, rozpoznawaniem twarzy lub orientacją w przestrzeni.
Zmiany w zachowaniu i osobowościApatia, wycofanie społeczne, zmiany w zachowaniu, takie jak nieodpowiednie społecznie zachowania, impulsywność, agresja lub podejrzliwość.
Zaburzenia percepcjiHalucynacje wzrokowe lub słuchowe, iluzje, błędne przekonania.
Zaburzenia motorykiProblemy z koordynacją ruchową, zmiany w chodzie, niezgrabność w wykonywaniu codziennych czynności.
Zaburzenia emocjonalneWahania nastroju, depresja, lęk, nieadekwatne reakcje emocjonalne.

 

Ważne jest, aby pamiętać, że występowanie tych objawów nie zawsze oznacza obecność zaburzeń poznawczych i mogą one być również wynikiem innych stanów zdrowia lub reakcji na stres. Jednakże, jeśli objawy te są trwałe i wpływają na codzienne życie, należy skonsultować się z lekarzem w celu dokładnej diagnozy i ewentualnego rozpoczęcia leczenia. Wczesne rozpoznanie i interwencja mogą znacząco poprawić jakość życia osoby dotkniętej oraz jej bliskich.

Diagnoza zaburzeń poznawczych

Diagnoza zaburzeń poznawczych jest kluczowym etapem w umożliwieniu dostępu do odpowiedniego leczenia i wsparcia dla osób dotkniętych tymi schorzeniami. Proces diagnostyczny może być skomplikowany, ponieważ wymaga zidentyfikowania specyficznych objawów i różnicowania zaburzeń poznawczych od innych potencjalnych przyczyn symptomów. Główne kroki w procesie diagnozowania zaburzeń poznawczych są następujące:

1. Wywiad medyczny i historii choroby

Proces diagnostyczny rozpoczyna się od szczegółowego wywiadu medycznego, który obejmuje pytania dotyczące symptomów, historii medycznej pacjenta oraz rodzinnej historii zdrowotnej. Lekarz może zapytać o zmiany w zachowaniu, funkcjonowaniu codziennym, nastroju, pamięci oraz umiejętnościach poznawczych.

2. Ocena neuropsychologiczna

Testy neuropsychologiczne są niezbędne do oceny funkcji poznawczych, w tym pamięci, uwagi, funkcji egzekutywnych, umiejętności językowych i przestrzennych. Te testy pomagają zidentyfikować obszary osłabienia oraz siły poznawcze osoby badanej.

3. Badania fizykalne i neurologiczne

Badania fizykalne oraz neurologiczne mogą pomóc w wykryciu problemów zdrowotnych mogących przyczyniać się do zaburzeń poznawczych, takich jak problemy z sercem, zaburzenia metaboliczne, infekcje czy urazy głowy.

4. Badania obrazowe mózgu

Badania obrazowe, takie jak rezonans magnetyczny (MRI) czy tomografia komputerowa (CT), mogą być użyte do zidentyfikowania zmian w mózgu, które mogą wskazywać na obecność zaburzeń poznawczych. Mogą one również pomóc w różnicowaniu różnych typów zaburzeń poznawczych, na przykład odróżnieniu choroby Alzheimera od innych form demencji.

5. Badania laboratoryjne

Testy krwi i inne badania laboratoryjne mogą być wykonane, aby wykluczyć inne przyczyny symptomów, takie jak niedobory witamin, zaburzenia funkcji tarczycy, czy infekcje.

6. Ocena psychiatryczna

Ocena psychiatryczna może pomóc w wykluczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak depresja czy schizofrenia, które mogą powodować podobne objawy do zaburzeń poznawczych.

7. Długoterminowa obserwacja

W niektórych przypadkach, szczególnie kiedy objawy są łagodne lub niejasne, długoterminowa obserwacja może być potrzebna do monitorowania zmian w funkcjonowaniu poznawczym.

Podejście do diagnozy musi być holistyczne i zindywidualizowane, z uwzględnieniem unikalnych potrzeb i okoliczności każdej osoby. Wczesna diagnoza i interwencja mogą znacząco poprawić jakość życia osób z zaburzeniami poznawczymi, umożliwiając dostęp do terapii, wsparcia i planowania opieki.

Leczenie zaburzeń poznawczych

Leczenie zaburzeń poznawczych zależy od ich podstawowej przyczyny, stopnia nasilenia symptomów oraz indywidualnych potrzeb pacjenta. W wielu przypadkach leczenie ma na celu zarządzanie objawami, poprawę jakości życia oraz wspieranie funkcjonowania pacjenta w codziennych czynnościach. Poniżej przedstawiamy główne strategie leczenia stosowane w przypadku zaburzeń poznawczych:

1. Leczenie farmakologiczne

Niektóre zaburzenia poznawcze, zwłaszcza te związane z konkretnymi chorobami neurodegeneracyjnymi jak choroba Alzheimera, mogą korzystać z leczenia farmakologicznego. Leki mogą obejmować:

 • Inhibitory acetylocholinesterazy (np. donepezil, rivastygmina) dla pacjentów z łagodną do umiarkowanej chorobą Alzheimera, które mogą pomóc w poprawie funkcji poznawczych lub spowolnieniu ich pogorszenia.
 • Memantyna, modulator glutaminianu, może być stosowana w leczeniu umiarkowanych do ciężkich przypadków choroby Alzheimera.
 • Leki przeciwdepresyjne i stabilizatory nastroju mogą być używane do zarządzania towarzyszącymi problemami nastroju lub zachowania.

2. Terapia behawioralna i psychoterapia

Psychoterapia może być korzystna w radzeniu sobie z niektórymi aspektami zaburzeń poznawczych, zwłaszcza w przypadku pacjentów cierpiących na depresję lub lęk wskutek ich stanu. Terapie behawioralne mogą pomóc w zarządzaniu problemami zachowania.

3. Rehabilitacja poznawcza

Rehabilitacja poznawcza skupia się na pracy nad konkretnymi umiejętnościami poznawczymi, które zostały osłabione przez zaburzenie. Może to obejmować ćwiczenia pamięciowe, trening uwagi, czy programy wspierające funkcje egzekutywne. Rehabilitacja często wymaga współpracy różnych specjalistów, w tym terapeutów zajęciowych i logopedów.

4. Modyfikacja stylu życia i wsparcie psychosocjalne

Zmiany w stylu życia, takie jak regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta, rzucenie palenia, ograniczenie spożycia alkoholu oraz aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, mogą wspierać zdrowie mózgu i poprawiać funkcje poznawcze. Wsparcie psychosocjalne dla pacjenta i jego rodziny jest niezbędne, aby pomóc w adaptacji do życia z zaburzeniami poznawczymi i zapewnić najlepszą możliwą opiekę.

5. Edukacja i wsparcie dla rodzin i opiekunów

Informowanie rodzin i opiekunów o naturze zaburzeń poznawczych, sposobach opieki oraz dostępnych zasobach wsparcia jest kluczowe. Grupy wsparcia, edukacja i szkolenia mogą pomóc w zarządzaniu obciążeniem opiekuńczym i zapewnić lepszą opiekę dla osób z zaburzeniami poznawczymi.

6. Planowanie opieki długoterminowej

W przypadkach zaawansowanych zaburzeń poznawczych, planowanie opieki długoterminowej, w tym możliwości opieki domowej lub w specjalistycznych ośrodkach, może być niezbędne.

Leczenie zaburzeń poznawczych wymaga zintegrowanego podejścia, które uwzględnia zarówno interwencje medyczne, terapeutyczne, jak i wsparcie społeczne. Regularna ocena i dostosowanie planu leczenia są kluczowe dla spełnienia zmieniających się potrzeb pacjenta. Ważne jest, aby pamiętać, że każdy przypadek jest unikalny, a plan leczenia powinien być dostosowany indywidualnie. Współpraca między lekarzami, pacjentami oraz ich rodzinami jest kluczowa w skutecznym zarządzaniu zaburzeniami poznawczymi i zapewnieniu najlepszej możliwej opieki.

W celu umówienia konsultacji zadzwoń pod:
+48 (22) 115 16 87

lub skontaktuj się poprzez e-mail:
recepcja@mentalpath.pl

Zachęcamy również do rejestracji poprzez formularz online:
https://mentalpath.pl/kontakt/

Terapeuci MentalPath to zespół specjalistów zaangażowany w dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, których potrzebujesz, żeby poradzić sobie z nurtującymi cię problemami.

Skontaktuj się już dziś i wybierz odpowiedniego specjalistę.

Nasi specjaliści