Psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT) to jeden z najczęściej stosowanych i badanych typów terapii w psychologii klinicznej. Jej skuteczność w leczeniu szerokiego spektrum zaburzeń psychicznych sprawia, że jest to podejście chętnie wybierane zarówno przez terapeutów, jak i pacjentów. W niniejszym wpisie przyjrzymy się, na czym polega CBT i jak przebiega, posługując się formą pytań i odpowiedzi, aby ułatwić zrozumienie tematu.

Czym jest terapia poznawczo-behawioralna?

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT, od ang. Cognitive Behavioral Therapy) opiera się na założeniu, że nasze myśli, emocje i zachowania są ze sobą wzajemnie powiązane, a sposób, w jaki interpretujemy sytuacje, może wpływać na nasze samopoczucie i działania. CBT koncentruje się na identyfikowaniu i zmienianiu destrukcyjnych lub zakłócających procesy poznawcze oraz nieadaptacyjnych zachowań, mając na celu łagodzenie objawów psychologicznych i poprawę jakości życia. 

Terapia poznawczo-behawioralna opiera się na współpracy między terapeutą a pacjentem i często obejmuje zadania do wykonania w domu, które pomagają w praktycznym stosowaniu technik poznawczych i behawioralnych. CBT jest terapią skoncentrowaną na teraźniejszości i zorientowaną na rozwiązania, co oznacza, że skupia się na aktualnych problemach i sposobach ich rozwiązywania, zamiast analizować przyczyny problemów w przeszłości.

Terapia poznawczo-behawioralna jest jedną z najbardziej zbadanych i empirycznie popartych form terapii, co oznacza, że jej skuteczność w leczeniu wielu zaburzeń została potwierdzona w licznych badaniach naukowych.

Na czym polega psychoterapia poznawczo-behawioralna?

W poniższej przedstawiamy główne elementy charakterystyczne dla psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Element CBTOpis
Skupienie na teraźniejszościChoć historia życia i doświadczenia z przeszłości pacjenta mogą być omawiane, główny nacisk kładziony jest na bieżące problemy i wyzwania.
Struktura sesjiSesje CBT są zwykle bardziej ustrukturyzowane niż w innych formach terapii. Terapeuta i pacjent często ustalają na początku sesji agendę, a następnie pracują nad konkretnymi problemami, korzystając z określonych technik.
Współpraca pacjenta z terappeutąW CBT kluczowa jest współpraca między pacjentem a terapeutą. Pacjent jest aktywnie zaangażowany w proces terapeutyczny, w tym w ustanawianie celów i pracę nad zadaniem domowym.
PsychoedukacjaPacjentów uczy się o naturze ich problemów, co pomaga w zrozumieniu, jak myśli, uczucia i zachowania wpływają na ich samopoczucie.
Techniki poznawczeTechniki te mają na celu identyfikację, kwestionowanie i zmianę negatywnych lub nieracjonalnych przekonań i myśli (tzw. automatycznych myśli), które mogą przyczyniać się do problemów psychicznych.
Techniki behawioralneTe techniki, takie jak ekspozycja (stopniowe narażanie i adaptacja do obiektu lęku) czy trening umiejętności społecznych, są stosowane, aby pomóc pacjentom w zmianie nieadaptacyjnych wzorców zachowań.
Zadania domowePraca między sesjami jest istotną częścią CBT. Zadania domowe mogą obejmować ćwiczenia relaksacyjne, dzienniki myśli, eksperymenty behawioralne i inne zadania mające na celu praktykowanie i umacnianie nowych umiejętności.
Ograniczenie czasoweCBT jest zazwyczaj uważana za terapię krótkoterminową, trwającą od kilku do kilkunastu miesięcy, w zależności od indywidualnych potrzeb i celów pacjenta.

Dzięki swojej efektywności, CBT jest zalecana jako jedna z pierwszych linii leczenia dla wielu zaburzeń psychicznych, w tym depresji, lęku, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych i wielu innych.

Jakie są główne założenia terapii poznawczo-behawioralnej?

Poniżej przedstawiamy główne założenia terapii poznawczo-behawioralnej (CBT):

 1. Wzajemne powiązanie między myślami, uczuciami i zachowaniami

CBT zakłada, że sposób, w jaki interpretujemy i myślimy o różnych sytuacjach, wpływa na nasze emocje i zachowania. Negatywne lub nieracjonalne myśli mogą prowadzić do negatywnych emocji i nieadaptacyjnych zachowań, co z kolei może wpływać na nasze doświadczanie dalszych negatywnych myśli i uczuć.

 1. Skupienie na teraźniejszości

Choć przeszłe doświadczenia mogą być omawiane, CBT koncentruje się głównie na obecnych problemach i konkretnych sytuacjach, które przyczyniają się do trudności pacjenta. Celem jest zmiana obecnych myśli i zachowań.

 1. Aktywna rola pacjenta

W CBT pacjent jest zachęcany do aktywnego uczestnictwa w terapii, co obejmuje pracę domową, eksperymenty behawioralne i stosowanie nowych umiejętności w codziennym życiu. Sukces terapii często zależy od zaangażowania i gotowości pacjenta do pracy nad sobą.

 1. Terapia jest ograniczona czasowo

CBT jest zwykle uważana za krótkoterminową formę terapii, która koncentruje się na osiągnięciu konkretnych celów w ustalonym czasie. Typowa długość terapii może wahać się od kilku sesji do kilku miesięcy, w zależności od indywidualnych potrzeb i celów terapii.

 1. Edukacja i umiejętności radzenia sobie

Jednym z celów CBT jest edukacja pacjenta na temat mechanizmów jego problemów psychicznych oraz nauka efektywnych strategii radzenia sobie, które pacjent może stosować samodzielnie. To podejście ma na celu nie tylko rozwiązanie bieżących problemów, ale również zapobieganie przyszłym.

 1. Empiryczne podejście

CBT opiera się na dowodach naukowych potwierdzających jej skuteczność w leczeniu wielu zaburzeń psychicznych. Terapeuci CBT korzystają z metod opartych na dowodach naukowych, dostosowując je do indywidualnych potrzeb pacjenta.

 1. Zmiana poznawcza i behawioralna

CBT dąży do identyfikacji i zmiany negatywnych przekonań, myśli i zachowań przez stosowanie różnorodnych technik, takich jak restrukturyzacja poznawcza, eksperymenty behawioralne, techniki relaksacyjne i trening umiejętności społecznych.

Te założenia stanowią podstawę dla szerokiej gamy technik i strategii wykorzystywanych w terapii poznawczo-behawioralnej, które są dostosowywane do konkretnych potrzeb i problemów pacjenta.

 

Na jakie problemy jest skuteczna terapia poznawczo-behawioralna?

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest skuteczna w leczeniu szerokiego zakresu zaburzeń i problemów psychicznych. Jest to jedna z najbardziej badanych form terapii, a liczne badania potwierdziły jej efektywność w różnych kontekstach.

 

Przykłady problemów, w których CBT jest szczególnie skuteczna:

 1. Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenie lękowe ogólnoustrojowe (GAD)
 • Zaburzenia paniki
 • Fobie, w tym fobia społeczna
 • Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD)
 • Zaburzenie stresu pourazowego (PTSD)
 1. Zaburzenia nastroju
 • Depresja
 • Zaburzenia afektywne dwubiegunowe (w połączeniu z innymi interwencjami)
 1. Zaburzenia odżywiania
 • Anoreksja
 • Bulimia
 • Kompulsywne objadanie się
 1. Problemy ze snem
 • Bezsenność
 • Zaburzenia snu
 • Problemy z zasypianiem
 1. Zaburzenia związane z używaniem substancji
 • Alkoholizm
 • Uzależnienie od narkotyków
 1. Zaburzenia somatyczne
 • Przewlekły ból
 • Zaburzenia somatoformiczne
 1. Problemy interpersonalne i radzenie sobie ze stresem
 • Trudności w relacjach
 • Zarządzanie stresem
 • Poprawa umiejętności komunikacji i asertywności
 1. Inne
 • Zaburzenia osobowości, szczególnie osobowości unikającej, zależnej i obsesyjno-kompulsyjnej
 • Problemy z kontrolą gniewu
 • Skutki traumy i nadużycia w przeszłości

CBT jest również stosowana w celu poprawy ogólnego samopoczucia, wzmacniania odporności psychicznej i rozwoju osobistego. Z uwagi na swoje skoncentrowanie na konkretnych, mierzalnych celach, jest często preferowaną metodą terapii w systemach opieki zdrowotnej, oferując skuteczne narzędzia i strategie radzenia sobie z problemami psychicznymi. Ważne jest, aby pamiętać, że skuteczność CBT może zależeć od indywidualnych czynników, takich jak rodzaj i ciężkość zaburzenia, a także zaangażowanie i gotowość pacjenta do pracy w ramach terapii.

Jak przebiega sesja terapeutyczna w ramach terapii poznawczo-behawioralnej?

Sesje terapeutyczne w CBT są zazwyczaj strukturalne i skoncentrowane na rozwiązywaniu konkretnych problemów. Typowa sesja terapeutyczna w ramach terapii poznawczo-behawioralnej przebiega następująco:

 • Sesja często rozpoczyna się od przeglądu wydarzeń, które miały miejsce od czasu ostatniej sesji, w tym wszelkich postępów lub wyzwań, które pacjent napotkał. To również czas na omówienie wykonania zadań domowych.
 • Terapeuta i pacjent wspólnie ustalają tematy do omówienia podczas sesji. Pozwala to na zapewnienie, że sesja będzie produktywna i skoncentrowana na najważniejszych dla pacjenta kwestiach.
 • Większość sesji jest poświęcona na pracę nad konkretnymi problemami i celami terapeutycznymi. Może to obejmować identyfikację i kwestionowanie negatywnych myśli, pracę nad zmianą zachowań lub rozwijanie nowych umiejętności radzenia sobie.
 • Wykorzystywane są:
  • Techniki poznawcze – mogą obejmować restrukturyzację poznawczą, która pomaga w identyfikacji i zmianie negatywnych automatycznych myśli, przekonań i schematów.
  • Techniki behawioralne – mogą obejmować eksperymenty behawioralne, trening umiejętności społecznych, techniki ekspozycji oraz metody relaksacyjne.
 • Na koniec sesji terapeuta może przypisać zadania domowe, które pomagają w utrwaleniu nauki z sesji i promują stosowanie nowych umiejętności w codziennym życiu. Zadania te mogą obejmować pisanie dziennika, ćwiczenia behawioralne lub praktykowanie technik relaksacyjnych.
 • Sesja kończy się podsumowaniem omawianych kwestii i ustaleniem planu na następne spotkanie. To również okazja dla pacjenta, aby podzielić się swoimi refleksjami na temat sesji i omówić wszelkie trudności w stosowaniu nowych strategii poznawczych czy behawioralnych.

Każda sesja jest unikalna i dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta, a struktura może ewoluować w miarę postępów terapii. Ważne jest, aby pacjent czuł się zaangażowany w proces terapeutyczny i aktywnie uczestniczył w ustalaniu kierunku pracy.

Jakie techniki są stosowane w CBT?

W terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) stosuje się szereg technik, które mają na celu zmianę negatywnych myśli, przekonań i zachowań na bardziej pozytywne i adaptacyjne. Techniki te są oparte na solidnych dowodach naukowych i mogą być dostosowywane do specyficznych potrzeb i problemów pacjenta. W poniższej tabeli przedstawiamy niektóre z najczęściej stosowanych technik w CBT.

 

TechnikaOpis
Restrukturyzacja poznawczaJest to kluczowa technika w CBT, która polega na identyfikacji i kwestionowaniu negatywnych automatycznych myśli oraz przekonań, które przyczyniają się do problemów psychicznych. Pacjenci uczą się zastępować te myśli bardziej realistycznymi i pomocnymi perspektywami.
Dziennik myśliPacjenci są zachęcani do zapisywania swoich myśli w odpowiedzi na konkretną sytuację, co pomaga w identyfikacji wzorców negatywnego myślenia. Następnie pracują nad kwestionowaniem i zmianą tych myśli.
EkspozycjaTechnika ta jest stosowana głównie w leczeniu zaburzeń lękowych i polega na stopniowym i kontrolowanym narażeniu pacjenta na obiekt lub sytuację, której się obawia, w celu zmniejszenia lęku i unikania.
Trening umiejętności społecznych i asertywnościPacjenci uczą się efektywnych strategii komunikacji, które pomagają w budowaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji interpersonalnych. Trening może również obejmować techniki asertywności, które pozwalają wyrażać własne potrzeby i granice w sposób zdrowy.
Techniki relaksacyjneW CBT często wykorzystuje się różne techniki relaksacyjne, takie jak głębokie oddychanie, relaksacja mięśni progresywna czy medytacja, aby pomóc pacjentom radzić sobie ze stresem i lękiem.
Rozwiązywanie problemówTa technika polega na nauczaniu pacjentów, jak skutecznie identyfikować i rozwiązywać problemy, z którymi się zmagają, poprzez rozwijanie strategii planowania i podejmowania działań.
Planowanie aktywnościPacjenci są zachęcani do tworzenia harmonogramów działań przyjemnych lub satysfakcjonujących, co może pomóc w poprawie nastroju i zmniejszeniu objawów depresji.
Trening radzenia sobie z myślami katastrofizującymiTechnika ta skupia się na pomaganiu pacjentom w identyfikowaniu i radzeniu sobie z myślami katastrofizującymi, które mogą prowadzić do niepotrzebnego lęku i stresu.
Behawioralne eksperymentyPacjenci są zachęcani do testowania realności swoich przekonań poprzez przeprowadzanie kontrolowanych eksperymentów behawioralnych, co może pomóc w korygowaniu błędnych przekonań i myśli.

Techniki te są często łączone i dostosowywane do indywidualnych potrzeb pacjenta, co pozwala na skuteczne adresowanie różnorodnych problemów psychicznych. Ważne jest, aby praca z terapeutą opierała się na współpracy i aktywnym udziale pacjenta w procesie terapeutycznym.

Jak długo trwa terapia poznawczo-behawioralna?

Czas trwania terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak rodzaj problemów, z jakimi zmaga się pacjent, indywidualne cele terapeutyczne, a także stopień zaangażowania i postępów pacjenta w terapii. Niektórzy pacjenci mogą potrzebować krótszej terapii, podczas gdy inni mogą korzystać z dłuższego leczenia.

CBT jest znana jako stosunkowo krótkoterminowa forma terapii w porównaniu z niektórymi innymi podejściami psychoterapeutycznymi. 

Podsumowanie

Psychoterapia poznawczo-behawioralna to skuteczne i elastyczne narzędzie w walce z wieloma zaburzeniami psychicznymi. Przez koncentrację na aktualnych problemach i pracę nad zmianą negatywnych wzorców myślenia i zachowania, CBT oferuje praktyczne sposoby na poprawę jakości życia pacjentów. Dzięki swojej ustrukturalizowanej naturze i jasno określonym celom, jest to terapia, która może przynieść szybkie i trwałe rezultaty dla wielu osób szukających pomocy w radzeniu sobie z trudnościami psychicznymi.

W celu umówienia konsultacji

zadzwoń pod +48 (22) 115 16 87

lub skontaktuj się poprzez e-mail: recepcja@mentalpath.pl

Zachęcamy również do rejestracji poprzez formularz online: https://mentalpath.pl/zapisy-on-line/